Salevât-ı Şerife

Salat kelimesi, Hz. Allah’tan rahmet, meleklerden istiğfâr, mü’minlerden duâ mânasına gelir.

Ahzab suresi 56.ayeti kerimede Rabbimiz buyuruyor ki:

 “Şüphesiz ki Allah’u Teâla ve Melekleri O nebi üzerine çok salât ederler.Ey îman edenler (Ne duruyorsunuz,haydi) Siz de ona salât-u selâm edin ve tam bir teslimiyetle ona teslîm olun.”

Bu ayeti kerimeye göre her Müslümanın ömründe bir defa bile olsa Sevgili Paygamberimiz üzerine salevat getirmesi farzdır.

Her hangi bir mecliste onun mübarek adı anıldığı zaman salevat okumak vacip, tekrarında salevatı da tekrarlamak müstehaptır.

Mübarek isimlerinin devamında “Aleyhi’ s selam”,“Sallallahü aleyhi ve sellem” gibi ifadeler de ona salat etmektir. Duyanlar ise salevatın en kısası olan; “Allahümme salli ala seyyidina Muhammed “demek, veya” Ve ala al-i Muhammed” kısmını da ilave etmek daha makbuldür.

 Evliyaullah’ tan Sehl bin Abdullah Tüsterî hz.de bu âyet-i kerimede ki farklı bir noktaya dikkat çekerek şöyle buyurmuştur:

“Peygamberimiz Hz. Muhammet (S.A.V.) üzerine salavât-ı şerife getirmek ibâdetlerin efdalidir. Çünkü Cenâbı Hak bu Âyeti Celîle’de önce kendisinin sonra meleklerin salavât getirdiklerini zikretmiş ve mü’minlere de salavât getirmelerini emretmiştir. Diğer ibâdetler böyle değil. Cenâbı Hak kullarına emrettiği diğer ibadetlerin kendi Zât-ı İlâhî’si tarafından işlendiğini bildirmemiştir.” (Ruhul beyan C 7 Sh 224)

Ayeti kerime’de Allahü Teala’nın peygamberine salat etmesi, onu şereflendirmek içindir.

Melekler faziletini ikrâr ve hürmet için, biz de cennette yüce makâmlara ermek için salât ve selâm okuruz.

Bir zât ki onu Hak Teâlâ methetmiştir; bütün yaratılmışlar onu hakkıyla methetmekten elbette âcizdir. Allâhü Teâlâ biz kullarının Resûlullâh Efendimiz’in (s.a.v.) hakkını ödemekten âciz kalacağımızı bildiği için ona salât ve selâm okumamızı emretmiştir.)

Çok salavât-ı şerife okumak,dilde hafiftir ama değerine sınır yoktur.

Her birerlerimiz için günde ortalama yetmişer veya yüzer salevat okumak zor değil; ama değerine paha biçemeyiz.

Hadis-i şerifte şöyle buyruluyor:

“En faziletli gününüz Cuma günüdür. Öyleyse o günde bana çokça salevât okuyunuz. Zira okuduğunuz salevâtınız bana arz olunur.”(Ebû Dâvûd)

İslam büyükleri  şöyle buyurmuşlardır:

 “Salevât-ı şerifenin semerâtına, faydalarına, sevâbına asıl muhtaç olan bizleriz. Çünkü, Rasülullah Efendimiz (S.A.V.) ;“Habibim! Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.(Enbiya s 107) Âyetinin sırrına sâhip olmakla onun hazinesi zaten Rahmeti ilâhi ile dopdoludur.

 Getirilen salevâtı şerifeler, o dolu hazinenin taşmasına vesîle olur da birçok hayır ve bereket olarak tekrar sâhibine avdet eder.”(Z.Sunguroğlu S. 32)

Salevat-ı Şerifenin hayır ve bereketlerini Ayeti kerime ve hadisi şeriflerin ışığında şöyle özetleyebiliriz:

En başta Allah ve Resulünün rızasına, muhabbetine ve şefaate sebeptir. Günahlarımızın affıdır, dualarımızın ve ibadetlerimizin kabulüdür.

Maddi ve manevi sıkıntılarımızdan kurtulmaya vesilesidir.

Salevât ile hayırlı amellerin mükâfatı kat kat artırılır.

Manevi derecelerimizin yükselmesine sebeptir, fakirliği giderir.

Salevât, Meclislerin süsüdür. Sohbet meclislerindeki hatalara keffârettir.

Kıyâmette ve sırat üzerinde nurdur.

Sâhibini sırat üzerinde Dârüsselâma -cennete- doğru götürür.

Bir Hadis-i Şerif de Peygamber efendimiz: 

“..Kim sâdık bir niyetle Allâhü Teâlâ’ya istiğfâr ederse elbette onu affeder.

Kim lâ ilâhe illallâh derse mîzânında hasenâtı (iyiliklerinin sevâbı) ağır gelir.

Kim de bana salevât okursa kıyâmet gününde ona şefâatçi olurum.”

(Diğer bazı Hadisi şeriflerde ise şöyle buyrulur:

“Dualar, Muhammet (as) ve onun aline salat getirilinceye kadar askıdadır, ancak salavat getirilince kabule şayan olur.

Ey iman edenler! Bilhassa Cuma günü bana salavat getirmeyi çoğaltın. Kıyametin korku ve dehşetinden kurtulanlar, bana çok salavat getirenlerdir. Zira Allahın Rahmeti ve meleklerin salat-ü selamı bana kafidir.

 Ancak Cenab-ı Hak müminlerin günahlarını affetmek ve onlara sevap ve derece vermek için salâvatı emretmiştir.)”

Bu hazineden layığı ile nasiplenenlere ne mutlu!

SALAVAT-I ŞERİFE GETİRMENİN FAYDALARI

Salavatı Şerife Okumanın Fazileti Hakkında Hikaye

Bir Cevap Yazın